Algemene voorwaarden2023-09-26T08:46:45+01:00

Algemene voorwaarden

Je bent van harte welkom te sporten in ons fitnesscentrum! Wel dien je je te houden aan een aantal regels, zo blijft het sporten voor iedereen leuk en houden we het gezellig. Indien je je niet houdt aan deze regels behouden we ons het recht je de toegang tot ons fitnesscentrum te ontzeggen.

Algemeen

 1. Het beoefenen van sport of het volgen van onze adviezen kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten en diensten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Je blijft zelf altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de toepassing van de adviezen en de keuzes die je daarin maakt.
 2. De veiligheid bij het sporten voor jezelf en de ander binnen ons fitnesscentrum staat altijd voorop. Als we constateren dat de veiligheid in het geding komt, zullen we je hierop wijzen. Indien je onze aanwijzingen niet opvolgt kunnen we je de toegang tot ons fitnesscentrum (per direct) ontzeggen.
 3. Ga met onze spullen om zoals je ook met je eigen spullen om zou gaan. Als we constateren dat je moedwillig schade toebrengt aan onze spullen zul je de schade hiervan moeten vergoeden.
 4. Bij het gebruik van onze toestellen is een handdoek verplicht!
 5. Energiek is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in en om het fitnesscentrum. Je dient je ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van alle sport die binnen de club kan ontstaan, wordt voor eigen risico genomen.

Lidmaatschap en hieraan verbonden voorwaarden

 1. Je bent welkom om lid te worden bij Energiek. Dit kan door het volledig invullen van het inschrijfformulier welke verkrijgbaar is bij de balie van Energiek. Na het invullen van het inschrijfformulier en het aangeven van het gewenste lidmaatschap, worden de eerste kosten in rekening gebracht tot de eerst volgende incassodatum. Deze kosten dienen contant of middels pin te worden voldaan. Daarna wordt het lidmaatschapsgeld middels automatische incasso geïncasseerd. Er wordt per 4 weken geïncasseerd. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan Energiek de overeenkomst (per direct) beëindigen. Het openstaande bedrag tot aan de datum van de beëindiging van de  overeenkomst ben je verschuldigd aan Energiek te betalen.
 2. Na inschrijving ontvang je bij je eerst volgende bezoek een toegangspas (of tag indien er sprake is van een lidmaatschap met eGym). Deze toegangspas is je persoonlijke toegangsbewijs en deze staat op naam. Bij ieder bezoek dien je met deze kaart in te checken. Dit toegangsbewijs is niet overdraagbaar. In het geval we fraude verdenken, zullen we hierop direct actie ondernemen en zal je de toegang tot ons fitnesscentrum worden ontzegd.
 3. Als je een lidmaatschap afsluit bij Energiek, sluit je dit altijd af voor een jaar. Je betaalt per 4 weken en betaling verloopt via automatische incasso. Het lidmaatschap is na het jaar opzegbaar met inachtneming van nog 1 incasso na datum van uitschrijving.
 4. Het opzeggen van een lidmaatschap is alleen schriftelijk mogelijk via het invullen van een opzegformulier aan de balie van ons fitnesscentrum. Opzeggen van een lidmaatschap op andere wijze is niet mogelijk. Indien het abonnement niet is opgezegd ben je verplicht de betaling(en) op tijd te voldoen. Het lidmaatschap is na een jaar opzegbaar met inachtneming van nog 1 incasso na datum van uitschrijving. Heb je een 10 rittenkaart is deze opzegbaar voor de eerstvolgende verlenging.
 5. Je kunt je lidmaatschap niet overgedragen aan iemand anders bij tijdelijke stopzetting of na stopzetting van de overeenkomst.
 6. Bij tussentijdse opzegging of tijdelijke stopzetting vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.
 7. Tijdelijk stopzetten van een lidmaatschap kan alleen met gegronde reden en is mogelijk indien je het lidmaatschap langer dan 3 maanden wilt pauzeren. De gestelde voorwaarden aan het lidmaatschap blijven hierbij van toepassing.
 8. Indien je om medische redenen tijdelijk geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap dien je hiervan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie tijdelijk niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring. Het tijdelijk stopzetten van een lidmaatschap is maximaal 6 maanden mogelijk. Uitzondering hierop is alleen mogelijk indien Energiek tijdig is geïnformeerd en in wederzijds overleg.
 9. Het aanpassen naar een andere lidmaatschapsvorm is mogelijk. Dit kan alleen door het opnieuw invullen van een inschrijfformulier welke verkrijgbaar is bij de balie van ons fitnesscentrum.
 10. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook bij een lidmaatschap niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank. Als je niet aan je betalingsverplichting voldoet, heb je geen toegang meer tot ons fitnesscentrum. Energiek zal tot twee reminders sturen om aan de betaling te voldoen. Als je ook, nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je het lidmaatschapsgeld verschuldigd die nog zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.
 11. Indien je onterecht de betaling van je lidmaatschap storneert, zal hier door ons per stornering € 2,50 administratiekosten in rekening worden gebracht.

Aanpassing tarieven

Energiek behoudt zich het recht voor om de tarieven jaarlijks te indexeren met het niveau van de prijsindex. Energiek dient hierover de leden te informeren.

Groepslessen en hieraan verbonden voorwaarden

 1. Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster kunnen aanpassen. Dit geldt voor alle lessen op ons lesrooster. Incidenteel kan het voorkomen dat een groepsles wordt geannuleerd (bijvoorbeeld bij 3 of minder deelnemers aan een les). Indien Energiek de les annuleert, zal je hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.
 2. Energiek heeft het recht om in het geval van calamiteiten of vakanties een aangepast rooster aan te bieden. Hierover wordt tijdig in de app gecommuniceerd. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.

Privacyverklaring

De persoonlijke gegevens van onze leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Energiek gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Calamiteiten

Energiek houdt zich het recht voorbehouden in het geval van uitzonderlijke omstandigheden buiten onze macht om (bijvoorbeeld een pandemie) aanpassingen te maken die nodig zijn om het voortbestaan van Energiek veilig te stellen. Hierbij kan en mag worden afgeweken van de algemene voorwaarden in dit document. Hierover dient wel duidelijk door Energiek te worden gecommuniceerd.

Overige bepalingen

Alle gevallen en/of situaties, waar bovenstaand regelement niet in voorziet, worden uitsluitend door Energiek beoordeeld en beslist.

Klachten

Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid geven te sporten op de manier die bij ze past. Indien je klachten hebt betreuren we dat, maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je klacht(en) mailen naar fitness@fitness-energiek.nl. Wij zullen deze z.s.m. maar zeker binnen 7 dagen in behandeling nemen.